Εθελοντισμός στα ζώα
13 Ιανουαρίου 2016
Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία
23 Ιανουαρίου 2016
Show all

ΤΣΜΕΔΕ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου

Στο ΤΣΜΕΔΕ, μαζί με την Αίτηση  για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου, άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2) Ληξιαρχική πράξη γάμου.
3) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον οικείο Δήμο του θανόντος, βάσει υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 από δυο πολίτες στο οποίο να φαίνεται το γένος και η ημερομηνία γέννησης του καθενός.
4) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μόνιμης κατοικίας του θανόντος περί μη λύσεως γάμου.
5) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6) Βεβαίωση Τεχν. Επιμελητηρίου περί διαγραφής του λόγω θανάτου (εάν ήταν εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ).
7) Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (καταθετικός).
8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
9) Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης και πρόσφατο εκκαθαριστικό σύνταξης ή ενημερωτικό σημείωμα τριμήνου στο οποίο εμφανίζεται το ύψος της μηνιαίας σύνταξης (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα Ν. 3845/10).
10) Βεβαίωση εργοδότη ή πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος εργάζεται).

Για ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές / φοιτητές :

1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης.
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό σπουδών (για παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τα 24)
4) Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
5) Σε περίπτωση ενηλίκου, φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (καταθετικός).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Σε περίπτωση μη εργασίας και μη συνταξιοδότησης από άλλο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με το ακόλουθο περιεχόμενο :
Α) ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (ως μισθωτός-ή / ως αυτοαπασχολούμενος-η)
Β) ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΥΡΙΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ,
ΔΗΜΟΣΙΟ).
Γ) ΥΠΑΓΟΜΑΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση που εργαστώ ή συνταξιοδοτηθώ στο μέλλον, θα το δηλώσω άμεσα στο Ταμείο (Ν. 2676/99 & Ν. 3845/10).

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΤΣΜΕΔΕ

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0