Εθελοντισμός στα ζώα
13 Ιανουαρίου 2016
Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία
23 Ιανουαρίου 2016
Show all

ΤΣΜΕΔΕ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου

Στο ΤΣΜΕΔΕ, μαζί με την Αίτηση  για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου, άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2) Ληξιαρχική πράξη γάμου.
3) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον οικείο Δήμο του θανόντος, βάσει υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 από δυο πολίτες στο οποίο να φαίνεται το γένος και η ημερομηνία γέννησης του καθενός.
4) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μόνιμης κατοικίας του θανόντος περί μη λύσεως γάμου.
5) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6) Βεβαίωση Τεχν. Επιμελητηρίου περί διαγραφής του λόγω θανάτου (εάν ήταν εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ).
7) Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (καταθετικός).
8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
9) Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης και πρόσφατο εκκαθαριστικό σύνταξης ή ενημερωτικό σημείωμα τριμήνου στο οποίο εμφανίζεται το ύψος της μηνιαίας σύνταξης (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα Ν. 3845/10).
10) Βεβαίωση εργοδότη ή πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος εργάζεται).

Για ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές / φοιτητές :

1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης.
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό σπουδών (για παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τα 24)
4) Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
5) Σε περίπτωση ενηλίκου, φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (καταθετικός).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Σε περίπτωση μη εργασίας και μη συνταξιοδότησης από άλλο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με το ακόλουθο περιεχόμενο :
Α) ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (ως μισθωτός-ή / ως αυτοαπασχολούμενος-η)
Β) ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΥΡΙΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ,
ΔΗΜΟΣΙΟ).
Γ) ΥΠΑΓΟΜΑΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση που εργαστώ ή συνταξιοδοτηθώ στο μέλλον, θα το δηλώσω άμεσα στο Ταμείο (Ν. 2676/99 & Ν. 3845/10).

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΤΣΜΕΔΕ

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Strong soundness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a physical cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual heartiness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual malfunction are treatable, so it is significant to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this soundness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα