Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία
23 Ιανουαρίου 2016
ΟΑΕΕ:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας
28 Ιανουαρίου 2016
Show all

ΟΓΑ: Χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστο υπερήλικα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης ΟΓΑ σε ανασφάλιστο υπερήλικα είναι τα ακόλουθα:

1) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν πρόκειται για ομογενείς με χώρα καταγωγής την Τουρκία, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, θα προσκομίζεται οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ).
2) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), καθώς και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του οικονομικού έτους, που προηγείται του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος:
α) αν λαμβάνει ή αν δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα και αν ήταν ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα.
β) τα ποσά, που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος του, από βοήθημα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι προνοιακού χαρακτήρα, από τόκους καταθέσεων, από νόμιμη διατροφή καθώς και από κάθε άλλο εισόδημα, που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν αυτά απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση δήλωσής τους, τα οποία αναφέρονται στο έτος του οποίου ελέγχονται τα εισοδήματα.
4) Σε περίπτωση που ο αιτών είχε, κατά το παρελθόν, ασφαλιστεί σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκε, καθώς και το δικαίωμά του σε οποιαδήποτε παροχή.
5) Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του αιτούντος είναι συνταξιούχος άλλου, ελληνικού ή ξένου, ασφαλιστικού φορέα, συνυποβάλλει αντίγραφο της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησής του ή αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, αν πρόκειται για φορέα του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει αν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται, καθώς και το ποσό της σύνταξης, που παίρνει.
6) Για τον έλεγχο της μόνιμης και νόμιμης εικοσαετούς διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίων του, τόσο του ελληνικού, όσο και του ξένου 17 της τελευταίας εικοσαετίας, πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Αντίγραφα των εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας εικοσαετίας ή των εντύπων Ε9, εφόσον έχουν υποβληθεί ή
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του και για παντρεμένους η ασφάλιση του/της συζύγου ή
δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ ή βεβαίωση για το έτος απόδοσης ΑΦΜ ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας δικό του ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο δικό του ή του/της συζύγου, που έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:
* ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και
* ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε καθώς και η ημερομηνία λήξης της ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων.

 

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΓΑ

Photo: Bureaucracy by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile malfunction can be a result of a psychological status. Even when it has a natural cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is significant to share your concerns with your partner and druggist. In our generation, there are varied options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have skilled. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα