ΟΑΕΕ:Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου και έξοδα κηδείας
28 Ιανουαρίου 2016
ΟΓΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας
29 Ιανουαρίου 2016
Show all

ΤΣΜΕΔΕ: Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διακοπή σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω θανάτου είναι τα εξής:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Κοινή Αίτηση, όπου θα αναγράφετε: «αιτούμαι να διακοπεί η σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ του…….λόγω θανάτου»
3) Ταυτότητα αιτούντος
Σημείωση: να επιστραφούν στον κλάδο υγείας το συνταγολόγιο και το βιβλιάριο υγείας.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: Stamp Carousel by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Strong soundness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects men view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many people search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a physical cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take formula remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual disfunction are treatable, so it is significant to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are varied options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experimental. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy recipe medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα