ΤΣΜΕΔΕ: Διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου
28 Ιανουαρίου 2016
Διακοπή σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου
3 Φεβρουαρίου 2016
Show all

ΟΓΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Το ποσό που καλύπτει ο ΟΓΑ για έξοδα κηδείας φτάνει έως 800 ευρώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται
έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα
2) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.
3) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
4) Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.
5) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.
6) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Δικαιούχοι της παροχής:
– Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ
καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν
σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης
εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο,
(σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν
έχει εκδοθεί στο όνομά του.
Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου,
η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη
δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε
για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα
κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα
πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.
– Στον επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει
Περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών και δεν
εκδίδεται τιμολόγιο.
Για την καταβολή της δαπάνης στις περιπτώσεις αυτές, (π.χ. σε ακριτικό νησί) που δεν
θα υπάρχει διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από Γραφείο, ο αιτών θα
προσκομίσει:
α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανέλαβε την κηδεία Γραφείο Τελετών,
β) όλες τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών,
σχετικά με την κηδεία (π.χ. Φέρετρο, ανόρυξη τάφου, αμοιβή εργολάβου κηδειών, έξοδα
περιποίησης νεκρών, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φερέτρου και
εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα, αποτέφρωση).
Δεν καταβάλλεται δαπάνη που αφορά σε έξοδα του κυλικείου.
Οι αποδείξεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή τα
αγαθά, καθώς και τα στοιχεία του εντολέα και αιτούντος τα έξοδα κηδείας.

Επισημάνσεις:
– Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο
ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα
καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.
– Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την
ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”.
– Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα
επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΓΑ

Photo: 27 November 2014, Funeral service for deceased teacher of the Choir department by Saint-Petersburg Theological Academy is licensed under CC BY-ND 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects men view when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many humanity search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a physical cause, mental soundness problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual malfunction are treatable, so it is great to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are different options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experimental. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy recipe medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα