ΟΓΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας
29 Ιανουαρίου 2016
ΟΓΑ:Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας
4 Φεβρουαρίου 2016
Show all

Διακοπή σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διακοπή σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΙΚΑ
3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πιστωνόταν η σύνταξη (με πρώτο όνομα το θανόντα συνταξιούχο)
4) Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο, που θα σας το δώσει εκείνη την ώρα η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ), την οποία θα υπογράψει κάποιος από τους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού της σύνταξης του θανόντος.

Tips

Η αίτηση διακοπής της σύνταξης θα πρέπει να υποβληθεί ΜΟΝΟ στο υποκατάστημα του ΙΚΑ, στο οποίο υπαγόταν ο θανών.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: Stamp Carousel by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount prescription remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a natural cause, mental soundness problems can make the disease worse. Sexual soundness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual disfunction are treatable, so it is great to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are different options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy recipe medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα