Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

ΟΓΑ:Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης ΟΓΑ λόγω αναπηρίας είναι τα ακόλουθα:

– Αίτηση – δήλωση για χορήγηση σύνταξης στο ειδικό έντυπο, η οποία υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
– Πρόσφατη γνωμάτευση σχετικά με την πάθηση του.
– Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και για παντρεμένους, του συζύγου και των τέκνων.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Σε περίπτωση, που υπάρχουν παιδιά, που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.
– Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) των ετών από το 2003 μέχρι τον προηγούμενο χρόνο της υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
– Δυνητικά, η, κατά κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα, απασχόληση στην αγροτική οικονομία, αποδεικνύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση για το είδος, την ποσότητα ή πώληση αγροτικών – κτηνοτροφικών προϊόντων από την αρμόδια Συνεταιριστική ή Επαγγελματική Οργάνωση ή
β. Βεβαίωση από την Δ/νση Γεωργίας ή την αρμόδια Συνεταιριστική ή Επαγγελματική Οργάνωση, στην οποία να αναφέρονται οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις, που ελήφθησαν ή
γ. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται και η ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).
Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί της βεβαίωσης απασχόλησης από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, υποβάλλουν βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, στην οποία να αναφέρεται ότι η Μονή κατέχει αγροτική περιουσία και ο αιτών/η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες της μονής αναφέροντας το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
– Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης για τις κατωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων:

Αγρεργάτες:
• Η απασχόληση μέχρι το έτος 2012, εξετάζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα (έντυπο Ε1) των αντίστοιχων ετών.
• Μετά την 1.1.2012 η ασφάλιση αποδεικνύεται από τον αριθμό των εργοσήμων.

Κτηνοτρόφοι:
• μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών κ.λπ.
Αλιείς:
• φωτοαντίγραφο της άδειας του αλιευτικού σκάφους και
• φωτοαντίγραφο της ατομικής άδειας αλιείας.
Μελισσοκόμοι:
• φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών:
• βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.
• φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:
• βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
• σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων – μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
• καταστατικό της εταιρίας.
• σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
• βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:
• βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
• βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων:
α) εκμεταλλευτές αγρότες
• βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας αυτής.
• σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης.
• τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
β) εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες, πλέον των ανωτέρω
• βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.
Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση- επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο):
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση του αρχηγού της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής).
– Αν ο ενδιαφερόμενος παίρνει οποιαδήποτε σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ελληνικό ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας ή χώρας, με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, ανεξαρτήτως ποσού, υποβάλλει και αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.
– Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παντρεμένος και ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής του ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.
– Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει χρόνια ασφάλισης και σε άλλον φορέα, πλην του ΟΓΑ, απαιτείται ακόμα:
Α) Δήλωση, για το αν επιθυμεί να συνυπολογισθεί για τη συνταξιοδότησή του ο χρόνος ασφάλισης, που είχε και στον άλλο φορέα, αναφέροντας τους 20 ασφαλιστικούς φορείς, που ήταν ασφαλισμένος, καθώς και τον αριθμό μητρώου ασφάλισης, που είχε.
Β)Αν παράλληλα με τον ΟΓΑ, ασφαλιζόταν και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, επειδή έκανε άλλο επάγγελμα, απαιτείται να δηλώσει σε ποιον ασφαλιστικό φορέα επιθυμεί να προσμετρηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης.
Γ) Βεβαίωση του άλλου ή των άλλων φορέων ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα ασφάλισης
– Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας με εξαγορά, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ και πρωτότυπο πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α.

Αν η αναπηρία μου οφείλεται σε ατύχημα κατά την εργασία μου

Η αίτηση – δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα. Για να πιστοποιηθεί το ατύχημα κατά την εργασία, απαιτούνται επιπρόσθετα:
α. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για χορήγηση σύνταξης, στην οποία να αναφέρεται: – η συγκεκριμένη εργασία, την οποία εκτελούσε την ώρα του ατυχήματος, – η ακριβής ημερομηνία και ώρα, που έγινε το ατύχημα, – ο τόπος του ατυχήματος, – οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, – οι συνέπειες, που είχε το ατύχημα για τον ίδιο και – το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε μετά το ατύχημα.

β. Βεβαίωση του νοσοκομείου, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ή στο οποίο νοσηλεύθηκε.
γ. Αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, εφόσον αυτή ασχολήθηκε με το ατύχημα.
δ. Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου, στον οποίο έγινε το συμβάν για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΓΑ

Photo: Bureaucracy by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα