Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Μεταβίβαση σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Ληξιαρχική πράξη γάμου
3) Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσης γάμου
4) Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της σύνταξης (εις διπλούν)
5) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας προηγούμενου έτους (εις διπλούν)
6) Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου της σύνταξης
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο της σύνταξης
8) Συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση του θανόντος
9) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΙΚΑ (προαιρετικό)
10) Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι και ο ίδιος ήδη συνταξιούχος, να προσκομίσει και το συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση της δικής του σύνταξης
11) Αίτηση-Δήλωση μεταβίβασης σύνταξης
12) Αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, αντίγραφο ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
Αν υπάρχουν παιδιά έως 24 ετών, που σπουδάζουν, πιστοποιητικό σπουδών (εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο ταυτότητας
13) Στην περίπτωση συνταξιοδότησης διαζευγμένου/-ης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη

Tips

• Αν η αίτηση + δικαιολογητικά κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο, τότε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής στην :

  1. αίτηση – δήλωση μεταβίβασης σύνταξης και
  2. εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: « ο ……. (δικαιούχος της Σύνταξης) εξουσιοδοτεί τον …….. να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης του………. λόγω θανάτου».

• από το ΚΕΠ μπορείτε να παραγγείλετε όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
1) ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
2) ληξιαρχική πράξη θανάτου (αν δεν έχετε ήδη κάποια αντίτυπα από το γραφείο τελετών. Θα χρειαστεί μόνο η ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
3) πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσεως του γάμου
προσοχή: για να το αιτηθείτε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και μεγαρόσημα που θα τα προμηθευτείτε από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αξίας 5 ευρώ ( 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Αν θέλετε περισσότερα αντίγραφα, θα αγοράσετε αντίστοιχα μεγαρόσημα των 2 ευρώ)
4) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μόνο με την ταυτότητά σας). Εναλλακτικά το ΑΜΚΑ σας μπορείτε να το εκτυπώσετε και από την ΑΜΚΑ πληκτρολογώντας τα απαραίτητα στοιχεία σας.

• Όταν θα ανοίξετε λογαριασμό στην τράπεζα με πρώτο όνομα το όνομα του δικαιούχου της σύνταξης (δηλαδή του χήρου/χήρας), ζητήστε να σας ανοίξουν ειδικό λογαριασμό για σύνταξη (συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί έχουν καλύτερους όρους)

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα