Η Τρίτη Ηλικία…χορεύει
10 Φεβρουαρίου 2016
ΟΑΕΕ:Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης γήρατος
10 Φεβρουαρίου 2016
Show all

Μεταβίβαση σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Ληξιαρχική πράξη γάμου
3) Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσης γάμου
4) Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της σύνταξης (εις διπλούν)
5) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας προηγούμενου έτους (εις διπλούν)
6) Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου της σύνταξης
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο της σύνταξης
8) Συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση του θανόντος
9) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΙΚΑ (προαιρετικό)
10) Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι και ο ίδιος ήδη συνταξιούχος, να προσκομίσει και το συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση της δικής του σύνταξης
11) Αίτηση-Δήλωση μεταβίβασης σύνταξης
12) Αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, αντίγραφο ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
Αν υπάρχουν παιδιά έως 24 ετών, που σπουδάζουν, πιστοποιητικό σπουδών (εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο ταυτότητας
13) Στην περίπτωση συνταξιοδότησης διαζευγμένου/-ης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη

Tips

• Αν η αίτηση + δικαιολογητικά κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο, τότε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής στην :

  1. αίτηση – δήλωση μεταβίβασης σύνταξης και
  2. εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: « ο ……. (δικαιούχος της Σύνταξης) εξουσιοδοτεί τον …….. να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης του………. λόγω θανάτου».

• από το ΚΕΠ μπορείτε να παραγγείλετε όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
1) ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
2) ληξιαρχική πράξη θανάτου (αν δεν έχετε ήδη κάποια αντίτυπα από το γραφείο τελετών. Θα χρειαστεί μόνο η ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
3) πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσεως του γάμου
προσοχή: για να το αιτηθείτε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και μεγαρόσημα που θα τα προμηθευτείτε από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αξίας 5 ευρώ ( 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Αν θέλετε περισσότερα αντίγραφα, θα αγοράσετε αντίστοιχα μεγαρόσημα των 2 ευρώ)
4) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μόνο με την ταυτότητά σας). Εναλλακτικά το ΑΜΚΑ σας μπορείτε να το εκτυπώσετε και από την ΑΜΚΑ πληκτρολογώντας τα απαραίτητα στοιχεία σας.

• Όταν θα ανοίξετε λογαριασμό στην τράπεζα με πρώτο όνομα το όνομα του δικαιούχου της σύνταξης (δηλαδή του χήρου/χήρας), ζητήστε να σας ανοίξουν ειδικό λογαριασμό για σύνταξη (συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί έχουν καλύτερους όρους)

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Strong heartiness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological condition. Even when it has a natural cause, mental heartiness problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual malfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are different options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your doctor if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy formula medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα