Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

ΟΑΕΕ:Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης γήρατος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος από τον ΟΑΕΕ είναι τα ακόλουθα:
(Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

1) Αίτηση για απονομή συντάξεως γήρατος
2) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.
3) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή κοινού λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτουν:
– Το όνομα του δικαιούχου του ατομικού λογαριασμού.
– Ο αριθμός λογαριασμού.
– Ο αριθμός ΙΒΑΝ
Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται πρώτο το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου και να ακολουθούν αυτά των λοιπών δικαιούχων.
4) Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων φορέων, των οποίων ζητείται η προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.
5) Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:
α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.
β) Επιπλέον, για τα κράτη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2 η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.
6) Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας Δ.Ο.Υ.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή.
γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.
δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
ε) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
ζ) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Ο.Ε., ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).
η) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
7) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών, γεωτεχνικού κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).
8) Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.
β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας. Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.
γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.
9) Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).
10) Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.
11) Επειδή η σύνταξη με τις διατάξεις των Νέων ασφαλισμένων αλλά και με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ προσαυξάνεται με οικογενειακά επιδόματα, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές προσκομίζεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό σπουδών (εντάσσονται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).
12) Σε περίπτωση συνταξιοδότησης συγγενών αναπήρων απαιτούνται επιπλέον τα εξής:
α) Γονείς αναπήρων τέκνων:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για συνταξιοδότηση γονέα ότι δεν λαμβάνει ήδη σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του έτερου γονέα στην οποία να βεβαιώνεται: α) ο χρόνος ασφάλισης του σε αυτόν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις (8 έτη ασφάλισης ή 2400 ΗΕ εκ των οποίων τα 2 έτη ή 600 ΗΕ τα τελευταία 4 έτη) β) ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται να λάβει σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη).
 • Αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης του έτερου γονέα προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή φορείς, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.
 • Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο έτερος σύζυγος εργάζεται.
 • Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ότι εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος.
  Σε περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων:
 •  Εάν το τέκνο είναι ανήλικο ή ενήλικο και η λύση του γάμου των γονέων επήλθε πριν την ενηλικίωσή του, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που είχε την επιμέλειά του όσο ήταν ανήλικο, υποβάλλοντας αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου την απόφαση διάζευξης μέσα στην οποία πρέπει να εμπεριέχεται και η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των τέκνων.
 • Εάν το τέκνο έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
  β) Σύζυγοι αναπήρων:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούμενος 10ετής έγγαμος βίος, έως την υποβολή του αιτήματος.
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως του γάμου από το Πρωτοδικείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνταξιούχου ότι δεν λαμβάνει και δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο (πλήρη ή μειωμένη).
 • Υπεύθυνη δήλωση του αναπήρου συζύγου ότι δεν εργάζεται.
  γ) Αδελφοί αναπήρων:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός είναι άγαμος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αδελφός δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
 • Αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/ της αδελφού/ης, τουλάχιστον μια πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματος ή
 • Σε περίπτωση που ο ανάπηρος συνοικεί με τον αιτούντα και τον βαρύνει οικονομικά επί μια τουλάχιστον πενταετία, θα πρέπει να υποβάλλονται τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των πέντε προηγούμενων της αίτησης ετών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνταξιούχου ότι δεν λαμβάνει και δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο (πλήρη ή μειωμένη).
 • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων ή ποσοστό αναπηρίας του γονέα που βρίσκεται εν ζωή τουλάχιστον 67%, διαπιστωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εν ζωή γονέα από την οποία να προκύπτει ότι έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του.

13) Σε περίπτωση που ζητείται αναγνώριση πλασματικών χρόνων υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
14) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για σύνταξη Γήρατος άνευ διακοπής του επαγγέλματος υποβάλλεται μόνο η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Μετά την διακοπή του επαγγέλματος υποβάλλονται τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΑΕΕ

Photo: Bureaucracy by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα