Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

ΟΓΑ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης ΟΓΑ λόγω θανάτου είναι τα ακόλουθα:

1) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του θανόντα γονέα ή αυτού, που κηρύχθηκε σε αφάνεια.
Αν έχουν πεθάνει και οι δυο γονείς, απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και των δυο γονέων.
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του συζύγου που ζει και των ορφανών παιδιών, εφόσον είναι ανήλικα άνω των 14 ετών ή ενήλικα, που σπουδάζουν ή ανάπηρα.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου (απαιτείται εάν δεν προκύπτει ο γάμος από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
5) Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του γονέα που πέθανε για την τελευταία πενταετία.
6) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος του θανόντα γονέα της τελευταίας πενταετίας.
7) Πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν και είναι μέχρι 24 ετών.
8) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού ή των ΕΛΤΑ με τα στοιχεία εκείνων που ζητούν τη σύνταξη και ενός συνδικαιούχου, εκτός εκείνων που λαμβάνουν τη σύνταξη, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ευκρινώς το ΙΒΑΝ του λογαριασμού.
9) Πρόσφατη γνωμάτευση για το ορφανό τέκνο, που είναι ανίκανο για εργασία.
10) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
11) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου, που οφείλεται σε βίαιο συμβάν, απαιτούνται επί πλέον:
– Υπεύθυνη δήλωση εκείνου που ζητά σύνταξη, στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία, που εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος, που έγινε το συμβάν και που μεταφέρθηκε ο παθών μετά το ατύχημα.
– Αντίγραφο του δελτίου συμβάντος αστυνομικής αρχής (εφόσον είχε ασχοληθεί με το ατύχημα).
– Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου, όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΓΑ

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα