ΟΓΑ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου
15 Φεβρουαρίου 2016
Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά
17 Φεβρουαρίου 2016
Show all

ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Το ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί για έξοδα κηδείας ποσό μέχρι του ποσού 2 συντάξεων 35 ετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση
2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3) Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν πήρατε ούτε δικαιούσθε να πάρετε έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα)
5) Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του αιτούντος για την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
6) Σε περίπτωση που ο θανών ήταν ασφαλισμένος ή λάμβανε σύνταξη από άλλο φορέα να υποβάλετε βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα ότι δε δικαιούσθε έξοδα κηδείας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
1. Πρωτότυπο ένταλμα πληρωμής από τον άλλο φορέα
2. Πρωτότυπη βεβαίωση του ποσού που εισπράξατε από τον άλλο φορέα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
5. Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του αιτούντος για την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
6. Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος σύνταξης εκ μεταβιβάσεως να δηλώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τη μεταβίβαση σύνταξης

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: 27 November 2014, Funeral service for deceased teacher of the Choir department by Saint-Petersburg Theological Academy is licensed under CC BY-ND 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects humanity consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount recipe remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many men search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a physical cause, mental heartiness problems can make the disease worse. Sexual soundness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual malfunction are treatable, so it is considerable to share your concerns with your partner and druggist. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this heartiness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα