Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Το ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί για έξοδα κηδείας ποσό μέχρι του ποσού 2 συντάξεων 35 ετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση
2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3) Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν πήρατε ούτε δικαιούσθε να πάρετε έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα)
5) Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του αιτούντος για την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
6) Σε περίπτωση που ο θανών ήταν ασφαλισμένος ή λάμβανε σύνταξη από άλλο φορέα να υποβάλετε βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα ότι δε δικαιούσθε έξοδα κηδείας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
1. Πρωτότυπο ένταλμα πληρωμής από τον άλλο φορέα
2. Πρωτότυπη βεβαίωση του ποσού που εισπράξατε από τον άλλο φορέα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
5. Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του αιτούντος για την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
6. Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος σύνταξης εκ μεταβιβάσεως να δηλώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τη μεταβίβαση σύνταξης

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: 27 November 2014, Funeral service for deceased teacher of the Choir department by Saint-Petersburg Theological Academy is licensed under CC BY-ND 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα