Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω αναπηρίας είναι τα ακόλουθα:

1) Γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α. (ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%).
2) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση
3) Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφέρειας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).
4) Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ, όταν πρόκειται για Υπομηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος.
5) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
6) Όταν πρόκειται για υπάλληλο έγγραφο παραίτησης της υπηρεσίας. Για όσους ασφαλίζονται και σε άλλο κύριο φορέα ασφάλισης, συνταξιοδοτική απόφαση. Αν η σύνταξη αφορά παραίτηση λόγω ανικανότητας προσκομίζετε και την αντίστοιχη γνωμάτευση βάσει της οποίας συνταξιοδοτηθήκατε.
7) Πιστοποιητικό Υπουργείο Μεταφορών – Υποδομών – Δικτύων προκειμένου περί Εργοληπτών Δ.Έργων, περί των εκδοθέντων πτυχίων (εφόσον είναι και Εργολάβος).
8) Πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή βεβαιώσεις των Εργοδοτών (της τελευταίας 5ετίας).
9) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους (φωτ/φο).
10) Αντίγραφο καταθετικού λογαριασμού οιασδήποτε τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του αιτούντος .

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΤΣΜΕΔΕ

Photo: Bureaucracy by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα