Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
25 Φεβρουαρίου 2016
Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 80 ετών
27 Φεβρουαρίου 2016
Show all

Δημόσιο: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης Δημοσίου λόγω θανάτου είναι τα εξής:

1)   Αίτηση

2)  Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου.

3)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, που να έχει εκδο1)θεί βάσει επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β΄/28- 6-2007). Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησης τους και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου του συνταξιούχου).

4) Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και πού ή αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέχουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους (με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). Επίσης για την καταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή.

 6) Για τα άγαμα αγόρια και άγαμες θυγατέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή αν φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, όσο ορίζει ο οργανισμός της σχολής τους αλλά όχι πάνω από το 24ο έτος της ηλικίας τους.

7) Σε περίπτωση δικαιούχων τέκνων ή καταβολής στη χήρα οικογενειακής παροχής επειδή τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της σχολής τους, που να φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης.

8) Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Για όσες θυγατέρες ο γονέας τους έχει αποβιώσει μετά την 21-7-2010 και ήταν διορισμένος πριν από την 31-12-1982 θα πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις (άρθρο 9 του Ν.3865/2010):

α) Την 31-12-2010 να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους

β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτερο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτερο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.

δ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, η ληξιαρχική πράξη γάμου και η βεβαίωση σπουδών με βάση τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία

9) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός, και ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.

10) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

11) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).

 

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
  • Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

 

Βλέπε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Strong health is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount prescription remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other health problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile dysfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a bodily cause, mental heartiness problems can make the disease worse. Sexual health troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take recipe remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual dysfunction are treatable, so it is great to share your concerns with your partner and pharmacist. In our generation, there are varied options for those ones who suffer from this health problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experimental. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα