ΙΚΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας
5 Μαρτίου 2016
Δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία
6 Μαρτίου 2016
Show all

Χορήγηση σύνταξης γήρατος ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω γήρατος είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφερείας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).
3) Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ, όταν πρόκειται για Υπομηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος.
4) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5) Όταν πρόκειται για υπάλληλο, έγγραφο παραίτησης της υπηρεσίας. Για όσους ασφαλίζονται και σε άλλο κύριο φορέα ασφάλισης συνταξιοδοτική απόφαση.
6) Πιστοποιητικό Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων προκειμένου περί Εργοληπτών Δ. Έργων, περί των εκδοθέντων πτυχίων (εφόσον είναι και Εργολάβος).
7) Πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή βεβαιώσεις των Εργοδοτών (της τελευταίας 5/ετίας).
8) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους (φωτοαντίγραφο).
9) Αντίγραφο καταθετικού λογαριασμού οιασδήποτε τραπέζης (όπου ο ασφαλισμένος να είναι το πρώτο όνομα).

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΤΣΜΕΔΕ

Photo: Bureaucracy by Christian Schnettelker is licensed under CC BY 2.0

Strong heartiness is a result of proper nutrition and hygiene. How can drugs hels up? What aspects people consider when they plan to get some remedies? Online drugstores provides discount prescription remedies and vitamins. Numerous medicaments are used to treat ear infections, other ones to resolve other soundness problems. There are various drugs which give you things you need to be ready on your own terms. A lot of US citizens ask about generic cialis lowest price. Last ten years many folk search online for the exact phrase ‘cialis price cvs‘ on the Web. Erectile disfunction can be a result of a psychological state. Even when it has a natural cause, mental health problems can make the disease worse. Sexual soundness troubles can often indicate problems elsewhere. If you are going to take prescription remedies, ask your sex therapist to check your testosterone levels before. Luckily, most cases of sexual disfunction are treatable, so it is great to share your concerns with your partner and dispenser. In our generation, there are various options for those ones who suffer from this soundness problem. Before taking Cialis or other generic, speak to your physician if you have any allergies. Talk to your physician any changes in libido you have experienced. Also, the only way to avoid forged drugs is to buy prescription medicaments like Cialis from a trusted web-site with which you are comfortable.

Διαβάστε ακόμα