Λέσχες Φιλίας (σε Αθήνα, Κω & Λουτράκι)
5 Μαρτίου 2016
Χορήγηση σύνταξης γήρατος ΤΣΜΕΔΕ: Δικαιολογητικά
5 Μαρτίου 2016
Show all

ΙΚΑ: Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Για έξοδα κηδείας το ΙΚΑ καλύπτει το ποσό των 759,52 ευρώ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του εν λόγω ποσού είναι τα ακόλουθα:

1) Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης (θα σας τη δώσουν από το ΙΚΑ, μόλις
Κάνετε τη διακοπή)
2) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας
3) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
4) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο των εξόδων κηδείας (δηλαδή όποιο όνομα γράφει το τιμολόγιο)
5) Βιβλιάριο υγείας του θανόντος
6) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Tips

Τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα.

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Photo: 27 November 2014, Funeral service for deceased teacher of the Choir department by Saint-Petersburg Theological Academy is licensed under CC BY-ND 2.0