Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Μεταβίβαση σύνταξης ΟΑΕΕ λόγω θανάτου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στον ΟΑΕΕ είναι τα ακόλουθα:
( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

Α) Επιζών σύζυγος

1) Αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου
2) Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας της αιτούσης ή του αιτούντος.
3) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή κοινού λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτουν:
Το όνομα του δικαιούχου του ατομικού λογαριασμού.
Ο αριθμός λογαριασμού
Ο αριθμός ΙΒΑΝ
Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται πρώτο το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου και να ακολουθούν αυτά των λοιπών δικαιούχων.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).
5) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) ή δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για αφάνεια ή φυλάκιση του ασφαλισμένου.
6) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) και ελλείψει αυτής πιστοποιητικό της αρμόδιας Μητρόπολης ή του αρμόδιου Αρχιερατικού Επιτρόπου ή του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας, όταν πρόκειται για τέλεση πολιτικού γάμου.
7) Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών περί μη λύσεως του γάμου μέχρι το θάνατο.
8) Εκκαθαριστικό και βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου της σύνταξης
9) Εάν κατά την ημερομηνία του θανάτου ο επιζών των συζύγων είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει την αναπηρία του.
10) Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης σε περίπτωση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).
11) Μετά την παρέλευση της τριετίας από το θάνατο, ο επιζών σύζυγος πρέπει να υποβάλλει εκκαθαριστικό εφορίας (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει αν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.

Β) Τέκνα – Εγγονοί – Πρόγονοι

1) Τα δικαιολογητικά των περ. 1,2,3,4,5 της παραγ. Α).
2) Δικαστική απόφαση για υιοθεσία του τέκνου προκειμένου για θετό, εφόσον η υιοθεσία έλαβε χώρα ένα έτος πριν το θάνατο ή τη χορήγηση της σύνταξης.
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται εξ ιδίου δικαιώματος από κανένα φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο.
4) Ιατρική γνωμάτευση, από την οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η εξ’ αυτής ανικανότητα προς εργασία (όταν πρόκειται για τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία).
5) Βεβαίωση της οικείας σχολής ότι συνεχίζει τις σπουδές του και παρακολουθεί κανονικά (όταν πρόκειται για τέκνο που σπουδάζει – εντάσσεται στη διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη ).
6) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του τελευταίου έτους(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών),(όταν πρόκειται για ανίκανο τέκνο).
7) Σε περίπτωση κληρονομιάς (καταστήματος, αυτοκινήτου, επιχείρησης κ.λ.π.) εάν επιφέρεται εξ’ αυτής υποχρεωτική ασφάλιση, υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία αποξένωσης. Εάν το τέκνο είναι ανήλικο ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το γονέα ή τον επίτροπο αυτού.
8) Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι εγγονός ή προγονός, απαιτείται η υποβολή ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των γονέων (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).

Γ) Γονείς (Φυσικοί – Θετοί)

1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1,2, 3,4, 5 της παραγράφου Α) του παρόντος άρθρου.
2) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του θανόντος του τελευταίου έτους προ του θανάτου.
3) Εκκαθαριστικό Εφορίας του αιτούντος (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) του τελευταίου έτους και ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνει, εάν εργάζεται, εάν ασκεί επάγγελμα, εάν συνταξιοδοτείται, ποιο είναι το ετήσιο εισόδημά του, καθώς και ότι κατοικούσε μαζί με το θανόντα ή συντηρούνταν από αυτόν.
4) Δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον η υιοθεσία έλαβε χώρα τρία τουλάχιστον συμπληρωμένα χρόνια προ του θανάτου του υιοθετηθέντος τέκνου.

Tips

• Αν η αίτηση + δικαιολογητικά κατατεθούν από τρίτο πρόσωπο, τότε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής στην :
–  αίτηση – δήλωση(έντυπο της Υπηρεσίας) και
–  εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: « ο ……. (δικαιούχος της Σύνταξης εξουσιοδοτεί τον ….. να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου του……………….. …….(ονοματεπώνυμο θανόντα)».
• από το ΚΕΠ μπορείτε να αιτηθείτε όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
1) ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
2) ληξιαρχική πράξη θανάτου (αν δεν έχετε ήδη κάποια αντίτυπα από το γραφείο τελετών. Θα χρειαστεί μόνο η ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 3-4 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
4) πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσεως του γάμου
προσοχή: να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και μεγαρόσημα που θα τα προμηθευτείτε από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αξίας 5 ευρώ ( 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το ένα αντίγραφο. Αν θέλετε περισσότερα αντίγραφα, θα αγοράσετε αντίστοιχα μεγαρόσημα των 2 ευρώ)
5) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μόνο με την ταυτότητά σας). Εναλλακτικά το ΑΜΚΑ σας μπορείτε να το εκτυπώσετε και από την εφαρμογή Έχω ΑΜΚΑ; πληκτρολογώντας τα απαραίτητα στοιχεία σας.

• Όταν θα ανοίξετε λογαριασμό στην τράπεζα με πρώτο όνομα το όνομα του δικαιούχου της σύνταξης (δηλαδή του χήρου/χήρας), ζητήστε να σας ανοίξουν ειδικό λογαριασμό για σύνταξη (συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί έχουν καλύτερους όρους)

Προσοχή

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
• Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
• Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Βλέπε ΟΑΕΕ

Photo: file cabinets by Jared and Corin is licensed under CC BY-SA 2.0

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα