Όλα για την Τρίτη Ηλικία
info@gernaoallios.gr

Tag

ΤΣΜΕΔΕ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω γήρατος είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση2) Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφερείας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).3) Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω αναπηρίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α. (ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%).2) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση3) Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφέρειας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).4) Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση...
Διαβαστε Περισσοτερα
Το ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί για έξοδα κηδείας ποσό μέχρι του ποσού 2 συντάξεων 35 ετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας είναι τα ακόλουθα: 1) Αίτηση2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου3) Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ότι δεν πήρατε ούτε δικαιούσθε να πάρετε έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα)5) Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας του...
Διαβαστε Περισσοτερα
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διακοπή σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ λόγω θανάτου είναι τα εξής: 1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2) Κοινή Αίτηση, όπου θα αναγράφετε: «αιτούμαι να διακοπεί η σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ του…….λόγω θανάτου» 3) Ταυτότητα αιτούντος Σημείωση: να επιστραφούν στον κλάδο υγείας το συνταγολόγιο και το βιβλιάριο υγείας. Προσοχή 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως...
Διαβαστε Περισσοτερα
Στο ΤΣΜΕΔΕ, μαζί με την Αίτηση  για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου, άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 2) Ληξιαρχική πράξη γάμου. 3) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον οικείο Δήμο του θανόντος, βάσει υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 από δυο πολίτες στο οποίο να φαίνεται το γένος και η ημερομηνία γέννησης του καθενός. 4)...
Διαβαστε Περισσοτερα

Λίγα λόγια για μας

«Γερνάω αλλιώς» δε σημαίνει δε γερνάω.
Σημαίνει γερνάω με επίγνωση και αξιοπρέπεια.
Σημαίνει ότι την πείρα και τη σοφία της ζωής δεν τις εγκλωβίζω σε αναμνήσεις, αλλά τις μετουσιώνω σε δράση, στωικότητα, όνειρα, υπομονή, δημιουργία.

Διαβάστε περισσότερα